فهرست
درس بیستم -  "تلفظ حروف حلقی"

درس بیستم - "تلفظ حروف حلقی"

  • 10 دقیقه مدت
  • 707 دریافت شده
قسمت: 20
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "تلفظ حروف حلقی" می پردازند..
مَخرَج در لغت به معنای محل خروج و در اصطلاح قرائت، به معنای مکان تولید یا تلفظ حرف می باشد که در آنجا هوای بازدم، اصطکاک داده می شود و آزاد می گردد. تعداد مخارج حروف 17 مخرج می باشند و در 5 جایگاه یا موضع از دستگاه تکلّم قرار دارند که عبارتند از: فضای خالی حلق و دهان (جَوف)
حَلق، زبان(لِسان)، لب ها(شَفَتان)، فضای بینی(خَیشوم)
تعریف اظهار نون ساکن: اظهار از منظر لغوی به معنای نشان دادن و مشخص نمودن است که در اصطلاح تجویدی به معنای اداء حرف از مخرج خودش می باشد. اگر نون ساکنه قبل از یکی از حروف شش تایی حلقی: (ء ه ع غ ح خ) قرار گیرد، اظهار می شود. به این معنی که نون به صورت طبیعی خود، بدون کشش دو حرکتی و هیچ دخل و تصرفی از مخرجش اداء می شود.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن