فهرست
درس بیست و دوم -  "اخفاء نون ساکن"

درس بیست و دوم - "اخفاء نون ساکن"

  • 10 دقیقه مدت
  • 231 دریافت شده
قسمت: 22
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "اخفاء نون ساکن" می پردازند..
این کلمه در لغت به معنای پنهان کردن و در تجوید عبارت است از: اداء حرف در حالتی بین اظهار و ادغام. نون ساکنه نزد مابقی حروف اخفاء می‌شود. به این ترتیب که نون در حالتی بین اظهار و ادغام، بدون این‌که از مخرج خود اداء شود, همراه غنه و بدون تشدید حرف مابقی خوانده می‌شود؛ یعنی سر زبان به محل خروج نون نمی‌چسبد و فقط به صورت صوتی از بینی خارج می‌گردد و این حالت به اندازه دو حرکت امتداد می‌یابد و سپس حرف مابقی تلفظ می‌شود.
اخفاء نون نزد هر حرف باید هم‌ شأن آن حرف باشد؛ بدین معنا که اگر حرف مابقی از حروف استعلاء باشد, اخفاء نیز مانند آن حرف, تفخیم می‌گردد و در غیر این صورت ترقیق می‌شود.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن