فهرست
قسمت 27 - مد لین

قسمت 27 - مد لین

  • 10 دقیقه مدت
  • 132 دریافت شده
قسمت: 27
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "مد لین" می پردازند...
مدّ لین مدّی است که حروف آن، واو ساکنه ماقبل مفتوح و یاء ساکنه ماقبل مفتوح باشد و سبب آن سکون است. مدّ لین را می‌توان مانند مدّ عارض، بین دو تا شش حرکت امتداد داد؛ خواه سبب آن لازم باشد، خواه عارضی؛ البته در سکون لازم، شش حرکت ارجح است. باید مراقب بود که به جای مدّ لین فتحه ماقبل، امتداد نیابد.
مثال‌های مدّ لین با سکون لازم: مد «عَیْنْ» در: ﴿کهیعص﴾ در سوره مریم و ﴿حمعسق﴾ در سوره شوری.
مثال‌های مدّ لین با سکون عارضی: خَوفٍ]خَوْفْ در وقف[ـ اِلَیْکَ]اِلَیْکْ در وقف[

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن