فهرست
درس دهم - حکام نون ساکن

درس دهم - حکام نون ساکن

  • 22 دقیقه مدت
  • 143 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "احکام نون ساکن" می پردازند...
اخفاء نون ساکن: در لغت به معنای پوشاندن و مخفی کردن می با شد و در تجوید پنهان کردن نون ساکن پشت مخرج حرف بعد و خروج صدای آن از خیشوم به اندازه دو حرکت است. هر گاه نون ساکن و یا نون تنوین به یکی از پانزده حرف مابقی برسد اخفاء می شود . و صدای آن از خیشوم به مقدار دو حرکت امتداد می یابد.
حروف مابقی عبارتند از: ت ـ ث ـ ج ـ د ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ف ـ ق ـ ک
قرائت در کلاس: آیات یکم الی بیستم سوره مبارکه جاثیة

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:30

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن