فهرست
درس سیزدهم - استثنائات تفخیم و ترقیق راء

درس سیزدهم - استثنائات تفخیم و ترقیق راء

  • 25 دقیقه مدت
  • 183 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "استثنائات تفخیم و ترقیق راء" می پردازند...
همه حروف استعلاء در همه شرایط, بدون استثنا تفخیم می‌شوند؛ اما باید دانست میزان تفخیم این حروف در حالات مختلف کم و زیاد می شود (از بین نمی‌رود). مراتب تفخیم این حروف بدین شرح است: میزان تفخیم و درشتی صدا در حرف مفتوح‌ (کشیده‌ و کوتاه) بیش‌تر، در ضمه (کشیده و کوتاه) و سکون، متوسط و در کسره (کشیده و کوتاه) حداقل است؛ اما مجدداً تأکید می‌شود که از بین نمی‌رود.
«ل» در تمامی کلمات, کاملاً ترقیق می‌شود و تغلیظ (تفخیم) آن فقط در لام لفظ جلاله الله صورت می‌گیرد، آن هم به شرطی که حرکت قبل از آن فتحه یا ضمه باشد. اگر قبل از لام «الله»، کسره واقع شود، لام به ترقیق اداء می‌گردد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 25:36

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن