فهرست
درس پانزدهم - ادغام متقاربین و متجانسین

درس پانزدهم - ادغام متقاربین و متجانسین

  • 26 دقیقه مدت
  • 85 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "ادغام متقاربین و متجانسین" می پردازند...
ادغام دو حرف را گویند که مخرجشان بسیار به هم نزدیک باشد و یا در صفات ویژه خود مشترک باشند (دو حرف نزدیک به هم). حَفص, راوی عاصم، فقط در موارد زیر ادغام متقاربین دارد: ـ «ق» در «ک»،ـ «ل» در «ر»
ادغام دو حرف را گویند که فقط مخرجشان یکی باشد (دو همجنس): «ب ـ م» ـ «ت ـ د ـ ط» و «ث ـ ذ ـ ظ».
در روایت حَفص این نوع ادغام فقط در موارد زیر انجام می‌شود:
ـ «ب در م» (تنها مورد آن در سوره هود آیه 42 است)؛
ـ «ت ـ د ـ ط» دو به دو در یکدیگر؛
ـ «ث ـ ذ ـ ظ» دو به ‌دو در یکدیگر.
مثال: ٱرکَبْ مَعَنا (ٱرکَمَّعنَا)

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 26:18

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن