فهرست
 درس شانزدهم - احکام مد

درس شانزدهم - احکام مد

  • 23 دقیقه مدت
  • 122 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "احکام مد" می پردازند...
مد از لحاظ لغوی به معنای زیادت یا فزونی و در اصطلاح قرائت عبارت است از: امتداد صوت در حرف مد بیش از میزان طبیعی؛ البته میزان کشش طبیعی حرف مد (دو حرکت) را قصر و یا مدّ طبیعی گویند. مدهای فرعی عبارت‌اند از: متصل, منفصل, لازم, عارض و لین؛ سبب دو نوع مدّ اوّل همزه و سبب سه نوع مدّ بعدی سکون می‌باشد.
1. مدّ متصل
اگر حرف مد با همزه در یک کلمه باشد, به آن نوع مد، مدِّ متصل گویند؛ میزان مدّ متصل، چهار حرکت (توسط) یا پنج حرکت (فوق توسط) است؛ در واقع در عمل, مدّ متصل دو برابر یا دو و نیم برابر مدّ طبیعی است؛ به این مد، مدّ واجب نیز گویند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:25

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن