فهرست
 درس هجدهم - هاء ضمیر

درس هجدهم - هاء ضمیر

  • 23 دقیقه مدت
  • 122 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "هاء ضمیر" می پردازند...
هاء ضمیر در اصطلاح قرائت، عبارت است از یک «هاء» مضموم و یا مکسور که در آخر کلمه واقع می‌شود و معنای «او ـ آن» (ضمیر متصل مفرد مذکر غایب) می‌دهد. مانند: منه: از آن؛ له: از او؛ لدیه: نزد او؛ به: به آن.
هاء ضمیر در قرآن به دو صورت اشباع (با صدای کشیده) یا بلا اشباع (با صدای کوتاه) خوانده می‌شود. هرگاه ماقبل یا مابعد هاء ضمیر، سکون واقع شود، هاء ضمیر بلا اشباع (با حرکت کوتاه ضمه یا کسره) خوانده می‌شود مانند: مِنْه، لَهُ‌ الملک، یَتَّقهِ، رَسُولِهِ‌ النبیِّ، أنْزَلناهُ، فِیهِ، نَصَرُوهُ

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:58

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن