فهرست
درس نوزدهم - نحوه وقف کردن

درس نوزدهم - نحوه وقف کردن

  • 21 دقیقه مدت
  • 88 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "نحوه وقف کردن" می پردازند...
کلمهوقفدر لغت به معنای سکون، از حرکت باز ماندن یا باز داشتن و در اصطلاح قرائت, عبارت است از: قطع صوت در هنگام قرائت, همراه با تجدید نفس و سپس ادامه قرائت. در کلمات ذیل، حرف مفتوح آخر کلمه، هنگام وقف, بر‌خلاف قاعده اسکان، به الف مدی خوانده می‌‌شود: اَنَا (در هر جای قرآن) ـ لٰکِنَّا (کهف/38) ـ الظُّنونَا، الرَّسولَا، السَّبیلَا (احزاب/10، 66، 67) ـ قَواریرَا (دهر/15، اولین مورد) ـ سَلاسِلَا (دهر/3)؛ البته این مورد آخر, به اسکان نیز وقف می‌‌شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:45

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن