فهرست
قسمت 66، ادغام در تجوید

قسمت 66، ادغام در تجوید

  • 19 دقیقه مدت
  • 60 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش ادغام در تجوید می پردازد و بر دروس جلسات قبل مروری دارند.
هر گاه نون ساکنه یا تنوین به یکی از شش حرف ( ی رم ل و ن) برخورد کند ادغام می شودیعنی نون ساکنه از جنس حرف یرملون شده و بجای نون ساکن آن حرف دوبار یا بشدت تلفظ می شود مانند مَن یَشَاءُ که خوانده می شود مَیََّشاءُ و مِن رَبّهِم= مِرَّبِهّم. مِن° مَا – مِمّا . یَکُن° لَهُ= یَکلّهُ و مُحَمَّدٍ وَالِه= مُحَمَّدِ وَّ الِه و شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ= شَجَرَةِ مُّبارَکَةٍ. مِن° نُورِ= مِنُّورِ باید دانست که ادغام در مورد دو حرف (ر – ل) از حروف یرملون را ادغام کامل (بدون غُنِة) گویند مانند یُبَیّن لَنا. هُدیً لِلمُتَّقِینَ. مِن رَبِهّم. غَفُوٌر رَحِیم. و در مورد چهار حرف دیگر (ینمو) ادغام را ناقص (باغُنة) گویند مانند اِن یَّقُولُوا اَن نَقولَ هُدیَ مِّن رّبِهِم هُدیَ وَ رَحمَةً. تذکر اگر نون ساکنه و حرف یرملون در یک کلمه باشد ادغام نیست و لازم است نون اظهار شود مانند دُنیا قِنوان صِنوان بُنیان

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:37

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن