فهرست
قسمت 7 ، الف وصل

قسمت 7 ، الف وصل

  • 21 دقیقه مدت
  • 99 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه هفتم آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی باالف وصل در زبان عربی می پردازد.
در این درس با علامتی دیگر از علایم زبان عربی آشنا می شویم که این علامت فقط بر روی حرف الف قرار می گیرد.
این علامت بصورت صاد کوچک نمایش داده می شود و روی الف قرار می گیرد که اسم این علامت وصل است که وقتی روی الف قرار می گیرد به آن الف وصل می گویند.
الف وصل فقط در ابتدای کلمات جای دارد و هیچ وقت وسط کلمه قرار نمی گیرد.
وقتی در اول کلمه ای الف وصل قرار می گیرد باید حرف قبل از آن که دارای حرکت است به الف وصل متصل کنیم و باید الف وصل را نخوانیم.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:09

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن