فهرست
قسمت 6 ، تشدید

قسمت 6 ، تشدید

  • 20 دقیقه مدت
  • 79 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه ششم آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با علامت تشدید بر روی حروف می پردازد.
در این برنامه با علامت تشدید و کاربرد آن در قرآن کریم آشنا می شویم.
علامت تشدید در زبان عربی و فارسی تقریبا کاربرد مشابهی دارد .
اگر حرفی دارای تشدید باشد یعنی این حرف ، دو حرف است که اولین حرف دارای علامت سکون است و دومین حرف دارای حرکتی دیگر است.
نکته : حرف تشدید دار و حرف حرکت دار قبل از آن ، دو بخش کلمه را تشکیل می دهد.
هر وقت حرفی تشدید دار باشد باید با حرف قبل از آن که دارای حرکت است خوانده شود . حرف تشدید دار و حرف حرکت دار قبل از آن ، به هنگام تلفظ نباید از یکدیگر جدا خوانده شوند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:19

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن