display result search
منو
قسمت 6 ، تشدید

قسمت 6 ، تشدید

  • 20 دقیقه مدت
  • 9 دریافت شده
قسمت:
كارشناسان مهمان حسینعلی شریف
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن کریم
جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه ششم آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با علامت تشدید بر روی حروف می پردازد.
در این برنامه با علامت تشدید و کاربرد آن در قرآن کریم آشنا می شویم.
علامت تشدید در زبان عربی و فارسی تقریبا کاربرد مشابهی دارد .
اگر حرفی دارای تشدید باشد یعنی این حرف ، دو حرف است که اولین حرف دارای علامت سکون است و دومین حرف دارای حرکتی دیگر است.
نکته : حرف تشدید دار و حرف حرکت دار قبل از آن ، دو بخش کلمه را تشکیل می دهد.
هر وقت حرفی تشدید دار باشد باید با حرف قبل از آن که دارای حرکت است خوانده شود . حرف تشدید دار و حرف حرکت دار قبل از آن ، به هنگام تلفظ نباید از یکدیگر جدا خوانده شوند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:19

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن