فهرست
قسمت 9 ، دو حرفی ها

قسمت 9 ، دو حرفی ها

  • 20 دقیقه مدت
  • 125 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه آموزش تجوید قرآن به آشنایی با می پردازد.
منظور از دو حرفی ها دو حرف ناخواناست.
گاهی در یک کلمه دو حرف در کنار هم قرار می گیرند که دارای یک فتحه کشیده هستند.
در چنین مواقعی فقط حرف اول با فتحه کشیده خوانده می شود.
در زبان فارسی نیز از این کلمات استفاده می شود. مثل کلمه "موسی".
این دو حرفی ها حتما حرف دوم آن "ها " و یا "ی" است.
حرف "ی " ناخوانا در وسط کلمه بصورت "ی" کوچک بدون نقطه نوشته می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:16

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن