فهرست
درس چهارم - صفات اصلی حروف

درس چهارم - صفات اصلی حروف

  • 12 دقیقه مدت
  • 136 دریافت شده
قسمت: 4
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث صفات اصلی حروف پرداخته اند...
صفات اصلی یا متضاد یا ذاتى به ترتیب عبارت‌اند از: "جهر، همس، شدت، رخوت، اطباق، انفتاح، استعلا، استفال، اذلاق و اصمات "
1. شدت در مقابل رخوت؛
2. استعلا در مقابل استفال؛
3. اصمات در مقابل اذلاق؛
4. جهر در مقابل همس؛
5. اطباق در مقابل انفتاح..

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 12:41

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن