فهرست
قسمت 8 - ادغام در قرائت کسائی کوفی

قسمت 8 - ادغام در قرائت کسائی کوفی

  • 22 دقیقه مدت
  • 42 دریافت شده
قسمت: 8
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: قرآن و قرائات - کریم دولتی
در این برنامه آقای کریم دولتی به آموزش ادغام در قرائت کسائی کوفی می پردازد.
شیوه قرائت کسائی

شیوه قرائت کسائی را به اعتدال وصف کرده‌اند و ابن جزری «تدویر» را شیوه ابن عامر شامی و کسائی کوفی دانسته است.

اصول قرائت کسائی


1. ادغام: حرف «ذ» را از کلمه «اذ» در پنج حرف «ت، ذ، ز، س، ص» و حرف «ت» متصل به فعل را در شش حرف «ث، ج، ز، س، ص، ظ» و همچنین مانند حمزه کوفی «ل» در کلمات «هل و بل» را در هشت حرف «ت، ث، ز، س، ض، ط، ظ، ن» ادغام کرده است.
علاوه بر ادغام صغیر «ف» در «ب» در موارد پنجگانه آن در قرآن، یک مورد را نیز به ادغام «ف» در «ب» قرائت کرده که عبارت است از: «نخسف بهم».

2. مد: مد متصل و منفصل هر دو را مانند عاصم کوفی و ابن عامر شامی به توسط خوانده است.

3. تخفیف «هـ:» به منظور تخفیف، در «وهو، وهی، فهی، فهو، ثم هی، ثم هو، کهو، کهی» در سراسر قرآن مانند ابوعمر بصری به اسکان «هـ» قرائت کرده است.

4. تغییر حرکت ضمیر «هم:» مانند حمزه کوفی.

5. اماله «الف» مانند حمزه کوفی.

6. تخفیف «لکن» پیش از لفظ جلاله «الله» مانند حمزه کوفی.

7. اشمام حرف «ص» به اشمام «ز» مانند حمزه کوفی.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:59

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن