فهرست
قسمت 8 ، تنوین

قسمت 8 ، تنوین

  • 19 دقیقه مدت
  • 53 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه هشتم آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی درباره تنوین می پردازد.
در قرآن پایان بعضی از کلمات علامتی را می بینیم که به آن تنوین می گویند.
تنوین فقط با حرف آخر کلمه همراه می شود.
تنوین اول تنوین نصب هست که شکل آن به صورت دو فتحه کوتاه که بر روی هم قرار می گیرند بر بالای حرفی مثل همزه قرار می گیرد.
تنوین دوم تنوین جر هست که از یک کسره کوتاه و یک نون سکون دار ترکیب شده که مثل دو کسره که زیر هم قرار می گیرند پایین حرف نوشته می شود.
تنوین سوم تنوین رفع است که از یک ضمه کوتاه و یک نون سکون دار تشکیل می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:06

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن