فهرست
قسمت 18، صفات اصلی حروف (1)

قسمت 18، صفات اصلی حروف (1)

  • 20 دقیقه مدت
  • 171 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه درباره صفات اصلی حروف توضیح می دهد .
صفات اصلی:
صفاتی هستند که دارای صفت متضاد خود هستند. صفات اصلی لازمه حرف هستند. مثلا حرفی که دارای صفت استعلاء است نباید در موقع قرائت بدون صفت اصلی استعلاء خوانده شود. صفات اصلی که در واقع 5 صفت هستند که با صفت متضاد خودشان 10 صفت می شوند.
الف) جَهر و ضدش هَمس: صفت جهر بیان میدارد که برخی از حروف باعث ارتعاش تارهای صوتی در هنگام تلفظ میشوند که به این حروف، حروف مجهوره گفته میشود صفت همس بر عکس صفت جهر است و به معنای عدم ارتعاش تارهای صوتی است.
در هنگام تلفظ حرف زاء در حالت سکون، صوت در حنجره ایجاد می شود اما در هنگام تلفظ حرف سین، صوتی در حنجره ایجاد نمی شود.
تعداد حروف جهر و همس
حروفی که دارای صفت همس هستند 10 تا و بقیه حروف (18) دارای صفت جهر هستند
حروف صفت همس عبارتند از: ث- ح- ش- خ- ص- س- ک- هـ- ف- ت

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:11

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن