فهرست
قسمت 9 ، سکون

قسمت 9 ، سکون

  • 27 دقیقه مدت
  • 64 دریافت شده
در این برنامه استاد مجید خدایاری به آموزش سکونروی حروف می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس های قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
سکون مشخصه ی حرفی ست که هیچکدام از شش علامت فتحه،ضمه،کسره،الف مدی،واو مدی و یاء مدی را نداشته باشد.حرف دارای سکون را ساکن می نامند. حرف ساکن به کمک حرف ماقبل خود خوانده می شود و هیچگاه در اول کلمه به صورت مستقل نمی آید.حرف ساکن هیچگونه حرکتی به خود نمی گیرد فقط حروف (ق،ط،ب،ج،د) در حالت سکون کمی حرکت به خود می گیرند که به اندازه ی یک حرکت کامل نیست بلکه چیزی بین سکون و حرکت های کوتاه است .به این صفت قلقله می گویند.

شکل علامت سکون به صورت یک نیم دایره و گاهی به شکل یک دایره ی کوچک در بالای حرف دیده می شود.در قرآن های چاپ جدید و مخصوصا قرآن عثمان طه علامت سکون فقط به صورت نیم دایره آورده می شود و شکل بیضی یا دایره ی کامل نشانه ی حروف ناخوانا ست که بر سر حروف ناخوانا می گذارند یکی حروف ناخوانای دائمی و دیگری حروفی(الفی) که در هنگام وصل خوانده نمی شوند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 27:31

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن