فهرست
قسمت 15 ، تمرین

قسمت 15 ، تمرین

  • 24 دقیقه مدت
  • 36 دریافت شده
در این برنامه استاد تاجیک به آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
حالت های مختلف تلفظ تنوین:
اظهار: اگر بعد از تنوین حرف حلقی بیاید مانند سایرنون های ساکن اظهار می شود و به اصطلاح از مخرج خود با تمام صفات و به طور معمولی ادا می شود. علیمٌ خَبیر، کتابٌ اَنزَلناه ، لِسانٍ عربی، اِحساناً اِمّا، اِلهاً ءََا خَر
ادغام: در صورتی است که بعد از تنوین یکی از حروف (ی-ر-م-ل-و-ن) بیاید حرکت ماقبل نون تنوین باقی می ماند و نون تنوین مانند نون ساکن معمولی در این حروف ادغام می شود.ولی ٍ وَلا نصیر، امام ٍ مُبین، غَفورٌ رّحیم، نوحٌ رّبَه، مَذموماً مَدهورا
ابدال: اگر نون تنوین به حرف باء برسد مانند نون ساکن معمولی قلب یا بدل به میم می شود و با حالت خاصی با کمی مکث تلفظ می شود در اصل ابدال یا اقلاب یعنی تبدیل شدن حرفی به حرفی دیگر که منظور همان تبدیل شدن نون تنوین به میم هست وقتی به باء برسد..(رجوع شود به مبحث ابدال) علیمٌ بِما، خَبیراً بَصیرا
اخفاء: نون تنوین مانند نون ساکن معمولی اگر به سایر حروف،به جز حروف حلقی، یرملون و باء برخورد کند و قبل از آنها واقع شود اخفاء می شود. قولاً کَریما، خَلقاً جَدیدا، عَذاباً شَدیدا

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:47

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن