فهرست
قسمت 8 - حروف مقطعه

قسمت 8 - حروف مقطعه

  • 28 دقیقه مدت
  • 112 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره موضوع حروف مقطعه توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
از مجموع 114سوره قرآن،29 سوره با حروفی آغاز می شود که هیچ حرکتی ( ـَ ـ ِـُ )ندارند و باید بصورت جدا جدا وبا اسم مخصوص به خود تلفظ شود که این حروف را« مقطّعه»، یعنی قطعه قطعه

می نامند . مانند :

الم ــــــــــــــــــــ خوانده می شود: الف لام میم

کهیعص ـــــــــــــــــــ خوانده می شود:کاف ها یا عین صاد

حروف مقطعه بدون تکرار 14 حرف می باشند که در جمله ی : «صراطً عَلیٍ حقًّ نُمسِکُهُ» راه علی (ع)حق است،به آن چنگ می زنیم؛جمع آوری شده است.

نکته:

اسامی حروفی که به همزه ختم میشوند در حروف مقطعه همزه ی آنها تلفظ نمی شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 28:15

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن