فهرست
قسمت 13- حرکات ناخوانا

قسمت 13- حرکات ناخوانا

  • 19 دقیقه مدت
  • 201 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حرکات ناخوانا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
حروف همیشه ناخوانا
1- حروف پایه همزه ( أ ؤ ئـ ئ ) : هر گاه یکی از حروف ( الف، واو، یاء ) پایه ی همزه قرار گیرد، خوانده نمی شود و به جای آن همزه با حرکت خودش خوانده می شود.
مانند: سَأَلَ خوانده می شود ــــ سَ ءَ لَ یُبْدِئُ ــــ یُبْ د ِ ءُ
2- حروف پایه الف مدی : وقتی یکی از حروف (واو ، یاء ) پایه ی الف مدی شود این حروف خوانده نمی شود و الف مدی به کمک حرف ما قبل خوانده می شود.
مانند: صَلوةَ خوانده می شود ــــ صَلاة مُو سَی ـــــــ مُوسا
3- حروف با علامت دایره ی توخالی ( اْ وْ یـْ ): مطابق با خط عثمان طه خوانده نمی شوند ولی در قرآن های فارسی این علامت، علامت سکون هم می باشد.
مانند: دَخَلو اْ مِاْ َئه
4- حرف « ی» بعد از تنوین نصب (ــــً ی ) :هر گاه بعداز تنوین نصب حرف ( ی ) بیاید آن حرف خوانده نمی شود.
مانند: هُدًی ـــــ هُدَنْ طُوًی ـــــ طُوَنْ

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:08

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن