فهرست
قسمت 14- حروف ساکن

قسمت 14- حروف ساکن

  • 10 دقیقه مدت
  • 247 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ساکن توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
سکون و شکلهای آن ˆ ‍°
حرفی که این علامت داشته باشد ساکن گویند علامت سکون و جزم در نوشتن یکی است اما جزم مخصوص حرف آخر فعل fوده و عامل می خواهد و عارضی است مانند الم یعلمْ ولی سکون بدون عامل بوده و ثابت است. معنی سکون آنست که حرف زیر آن خوانده می شود اما به کمک حرکت حرف قبل از خود و به تنهائی قابل تلفظ نیست و حتماً در بخش حرف قبل از خود قرار گرفته و به همین جهت سکون را علامت می گوئیم.
در مقابل صدا پس سکون = بیصدائی مانند مِنْ لَیْل نَجْم و در بعضی قرآن ها اصلاً علامت سکون را ننوشته زیرا خود بی علامت بودن یعنی ساکن.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن