فهرست
قسمت 16 - مد

قسمت 16 - مد

  • 9 دقیقه مدت
  • 62 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره مد و حروف مدی توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
مّد ~علامت صحیح آن ( ~ ) می باشد و علامت ( آ ) در فارسی

بجای صدای کشیده ( ٰا ) در عربی می باشد . هرگاه یکی از

سه عامل مد یعنی صداهای کشیده ( ٰا ای اُو) برخورد کند

به یکی از سه سبب مد یعنی( ء ْ ّ )همزه . سکون تشدید در

این صورت صدا کشیده ، کشیده تر خوانده می شود مانند سَاۤءَ

سِیۤءَ سُوۤءَ . حَاۤجَّ تَأمُرُوۤنّی . قۤ = قَافْ . نۤ = نُونْ . سۤ =

سِینْ.

تذکر 1- از 28 حرف الفبای عربی (سین شین صاد ضاد عین

غین قاف کاف لام میم نون واو ) که فامیلشان در تلفظ سه

حرفی است هرگاه در کلمات مقطّع اوّل بعضی از سوره های

قرآن قرار گرفته باشند چون صدا ندارند به فامیل خوانده می

شوند و در این صورت عامل مد ( صدای کشیده ) و سبب مد

( سکون ) پهلوی هم قرار گرفته و در نتیجه مد بوجود می آید

مانند (ق ) که چون صدا ندارد به فامیل تلفظ می شود (قَاۤف) و

کشیده تر خوانده می شود (اۤلۤمۤ ) الف – لاۤم – میۤم . (حمعۤسۤقۤ)

حا – میۤم – عیۤن – سیۤن – قاۤف.

تذکر 2- مد بر سه قسم است

1- هرگاه عامل و سبب مد در یک کلمه باشد مد لازم یا

متصل گویند مانند مثالهای فوق

2- هرگاه عامل مد در آخر یک کلمه و سبب مد در اول کلمه

بعد باشد آن را مد مستحب یا منفصل گویند مانند قَالُوا اِنَّ

3- هر گاه عامل مد برخورد کند به سکون وقفی ( سکون حاصل

از وقف کردن که در اصل حرکت بوده ) مد غیر لازم است

مانند مّد دوم ولَاالضّاۤلّیۤنْ و علامت مد بدون صدا خوانده نمی

شود و حتماً باید یکی از صداهای کشیده با او باشد زیرا

علامت مد صدا نیست بلکه علامت کشیده ترخوانده صدای

کشیده می باشد و حروف و کلمات را تنها به کمک صدا

می توان خواند

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن