فهرست
قسمت 18 - اشباع

قسمت 18 - اشباع

  • 9 دقیقه مدت
  • 54 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره اشباع حروف عربی توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
اشباعاشباع از ماده شبع ( سیر شدن و سیر کردن) ضمیر ( ه - ﻪ )

که به آخر کلمه اضافه می شود اگر قبل از آن صدای فتحه یا

ضمه باشد ( هُو) خوانده می شود واگر قبل ازآن صدای کسره

باشد ( هی ) خوانده می شود مانند رَسُولَهُ (رَسُولَهُو ) رَسُولِهِ

( رَسُولِهی ) و چنانچه پس از ضمیر ساکن یا تشدید باشد به

همان صدای کوتاه خوانده می شود مانند رَسُولَهُ الاُمِی رَسُولِهِ

الَّذِی و همچنین اگر حرف قبل از ضمیر ساکن و یا صدای

کشیده ٰا ای اُو داشته باشد ضمیر به همان صدای کوتاه

خوانده می شودمانند مِنهُ عَلَیهِ اَنزَلناهُ فِیهِ اَلقُوُه و برای آنکه در

قرائت موارد اشباع مشخص باشد ضمه روی ضمیر را به این

شکل می نویسند و و در مواردی که نباید اشباع شود ضمه

را طبق معمول می نویسند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن