فهرست
درس چهارم - بحث وقف در 7 کلمه استثنایی

درس چهارم - بحث وقف در 7 کلمه استثنایی

  • 7 دقیقه مدت
  • 214 دریافت شده
قسمت: 4
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش روخوانی قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه به مبحث وقف در 7 کلمه استثنایی پرداخته اند...
7 کلمه در قرآن است که قرائت آنها در وقف بر خلاف قاعده اسکان است. این کلمات در صورت وصل به صورت فتحه و در هنگام وقف با الف قرائت می شوند. به جدول زیر دقت نمایید:
در وصل (به فتحه)
در وقف (به الف)
1 – ان انا مکرر در قرآن
2 – لکن لکنا کهف – 38
الظنون الظنونا احزاب – 10
الرسول الرسولا احزاب – 66
السبیل السبیلا احزاب – 67
سلاسل سلاسلا دهر – 4 البته در وقف سلاسل نیز خوانده می شود.
قواریر قواریرا دهر – 15

این کلمه آخر دوبار پشت سر هم در سوره دهر امده است. اما مقصود، فقط کلمه اول است که در آخر نیز واقع شده است. قواریر دوم بدون الف است و از قاعده وقف اسکان تبعیت می کند.
نکته: در کلمات ردیف 3 ، 4 ، 5 و 7 به نظر می رسد علت این امر هماهنگی با فواصل (آخرین کلمه هر آیه را فاصله می گویند چرا که آیه را از آیه بعد جدا می سازد) قبل و بعد سوره (مانند قافیه در شعر) بوده است.
طرق دیگر وقف
طریقه های دیگری از وقف بر آخر کلمات وجود دارد که برخی از آنها در کتابت قرآن نیز رعایت شده است. مانند وقف الحاق و رعایت برخی دیگر چندان لزومی ندارد مانند رَوم و اشمام و انواعی از وقف نیز مختص به سایر قرائات و روایات غیر از روایات حفص است که در این مجال نیازی به شرح تمامی آنها نیست.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن