فهرست
 درس ششم - مد و تنوین

درس ششم - مد و تنوین

  • 29 دقیقه مدت
  • 210 دریافت شده
قسمت: 6
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش روخوانی قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه به مبحث "مد و تنوین" پرداخته اند...
تنوین، نون ساکن زائد و اضافه ای است که در پایان برخی از کلمات قرآن قرار می گیرد. (نوشته نمی شود ولی خوانده می شود) و برای اینکه با نون اصلی کلمه (مثل: بَنُونَ ، مُومِن و... ) اشتباه گرفته نشود، در نگارش قرآن، نوشته نمی گردد و به جای نون ساکن، صدای حرکت قبل را تکرار می کنند.
مثال:
کِتَابَ ن ← کتابً
کِتَابِ ن ← کتابٍ
کِتَابُ ن ← کتابٌ
تنوین ها به 3 شکل زیر می باشند:
—َ + ن = —ً (تنوین فتحه)
—ِ + ن = —ٍ (تنوین کسره )
—ُ + ن = —ٌ (تنوین ضمه)

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 29:23

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن