فهرست
 درس ششم - ترقیق تفخیم راء

درس ششم - ترقیق تفخیم راء

  • 13 دقیقه مدت
  • 149 دریافت شده
قسمت: 6
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث "ترقیق تفخیم را" می پردازند...
احکام تفخیم را: "راء" مفتوح یا مضموم باشد. مانند: رسولَ، فراراَ
1) "راء" ساکنه ای که ماقبل مفتوح یا مضموم باشد.
2) "راء" ساکنه ای که ماقبل آن ساکن و ماقبل آن مفتوح یا مضموم باشد...

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:09

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن