فهرست
درس هفدهم - ادغام متقاربین

درس هفدهم - ادغام متقاربین

  • 9 دقیقه مدت
  • 109 دریافت شده
قسمت: 17
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث ادغام متقاربین می پردازند...
حروف متقارب را سه دسته دانسته‌اند:
1. دو حرف که هم در مخرج و هم در صفت متقارب باشند؛ مانند:«تا» و «ثا» در «کذبت ثمود».
2. دو حرف که در مخرج، متقارب ولی در صفت، غیرمتقارب باشند؛ مثل:«دال» و «سین» در «قد سمع».
3. دو حرف که در صفت، متقارب و در مخرج، غیرمتقارب باشند؛ مثل:«ذال» و «جیم» در «اذ جاؤکم».

← موارد اجماعی ادغام متقاربین

همچنین هرکدام از این سه قسم را به صغیر ، کبیر و مطلق تقسیم کرده‌اند. روشن است که ادغام در همه حروف متقارب صورت نمی‌گیرد و در برخی از آن‌ها اختلاف است. مثال‌های ذیل از موارد اجماعی ادغام متقاربین است:
1. ادغام «لام» تعریف در حروف شمسی؛ مثل:«الرحمن».
2. ادغام «لام» ساکن در حرف «را»؛ مثل:«قل ربی».
3. ادغام «نون» ساکن در حرف «لام» و «را»؛ مثل:«من ربکم، من لم».
4. ادغام «قاف» ساکن در حرف «کاف»؛ مانند:«نخلقکم».

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن