فهرست
درس سی و هفتم - حروف حلقی

درس سی و هفتم - حروف حلقی

  • 14 دقیقه مدت
  • 107 دریافت شده
قسمت: 37
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث حروف حلقی می پردازند...
تعریف

به حروف (همزه - ح - خ - ع - غ - هـ) که از حلق ادا می‌شوند «حروف حلقی» می‌گویند.

شیوه ادای حروف حلقی

از میان حروف حلقی «همزه» و «هـ» از انتهای حلق (دورترین قسمت از ابتدای دهان)، «ع» و «ح» از وسط حلق و «غ» و «خ» از ابتدای حلق ادا می‌شوند.
با این شرح، مخارج حروف حلقی از ابتدای حنجره به سمت دهان به ترتیب از این قرارند: همزه - هـ - ع - ح - غ - خ.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 14:17

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن