فهرست
درس پانزدهم - مخارج حروف

درس پانزدهم - مخارج حروف

  • 9 دقیقه مدت
  • 82 دریافت شده
استاد لطفی نیا در این برنامه مبحث "مخارج حروف" می پردازند...
راى اینکه قرآن مجید بطور درست خوانده شود و حروف آن بصورت صحیح اداء گردد باید پیش ازهمه مخارج حروف را بشناسیم. البته براى شناختن مخرج یک حرف می توانیم حرف مورد نظر را ساکن بسازیم(همزه ء زبر دار را بر آن داخل و به آن تلفظ نماییم) مانند: اَقْ – اَبْ – اَ جْ – اَهْ – و غیره.
محل مخارج حروف در دستگاه تکلم:
١- حلق: حروفی که در مخرج حلق اداء می شوند ٦ تا می باشند:
[ همزه – ها – عین – حا – غین – خاء ]
به این حروف،حروف حلقی گفته می شود.
٢- زبان: حروفی که توسط زبان اداء میگردند ١٨تا هستند:
[ ق، ک، ج، ش، ى، ض، ل، ن، و، د، ت، ط، ذ، ظ، ث، ز، س، ص ]
٣- لبها: حروفی که در لبها اداء میشوند ٤ تا می باشند:
[ ف ، م ، و ، ب ]
٤- وسط دهان: حروفی که در وسط دهان اداء می گردند ٣تا هستند:
[ واو ، الف ، یا ]
٥- خیشوم(فضای بینى): حروفی که از خیشوم اداء میشوند ٢ حرفند:

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن