فهرست
درس پنجم -  مخارج حروف

درس پنجم - مخارج حروف

  • 13 دقیقه مدت
  • 211 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "مخارج حروف" می پردازند...
شدة در لغت به معنای قوت و در قرائت، به معنای حبس کردن جریان صوت در خلال تلفظ حرف است که اندام های صوتی کاملاً با هم متصل می شوند. حروف هشت تایی شَدیدَه عبارتند از: أجدت طبقک. قابل ذکر است این صفت از صفات ذاتی و متضاد است.
تعریف صفت رخوت(رِخاوة): ضد شدة است که در لغت معنای نرمی و سستی دارد و در قرائت به جریان داشتن صوت در تلفظ حرف خواهد بود که اندام های صوتی بایکدیگر هیچ اتصالی ندارند و این صفت کاملاً متضاد صفت شدة است. حروف پانزده تایی رخوة عبارتند از: ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ، غ، ف، و، ه، ی

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:11

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن