فهرست
 درس ششم - اطباق و انفتاح

درس ششم - اطباق و انفتاح

  • 21 دقیقه مدت
  • 169 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "اطباق و انفتاح" می پردازند...
اطباق: در لغت به معنای روی هم قرار دادن دو سطح, منطبق کردن؛ و در تجوید, عبارت است از: منطبق کردن سطح زبان با شکل سقف دهان؛ البته اطباق لزوماً به معنای چسبیدن زبان به کام بالا نیست, بلکه زبان به شکل سقف دهان در می‌آید. حروف اطباق که چهار حرف اول حروف استعلاء هستند, عبارت‌اند از: «ص»، «ض»، «ط» و «ظ». این صفت با کمک استعلاء, تفخیم بیش‌تر و قوی‌تری به حروف چهارگانه فوق می‌بخشد.
انفتاح: ضد اطباق و به معنای باز شدن و جدا شدن و در تجوید عبارت است از: عدم انطباق سطح زبان با سقف دهان. حروف انفتاح, بقیه حروف, غیر از حروف مُطبَقه هستند.
در این حروف, زبان از تبعیت شکل سقف دهان خارج شده و به هر شکل دیگری که اقتضا کند, در می‌آید.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:23

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن