فهرست
 درس یازدهم - ادغام و اظهار نون ساکن

درس یازدهم - ادغام و اظهار نون ساکن

  • 16 دقیقه مدت
  • 296 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "ادغام و اظهار نون ساکن" می پردازند...
نون ساکن و تنوین در مجاورت 28 حرف زبان عرب، چهار حکم پیدا می کند که عبارتند از: اظهار، ادغام، اقلاب، اخفا.

-اظهار:

اظهار یعنی آشکار نمودن. اگر نون ساکن و تنوین به حروف حلقی برسد، بطور عادی و واضح تلفّظ می شود و نباید روی آن مکث نمود.

حرف حلقی شش بود ای باوفا-

همزه، هاء و عین و حاء و غین و خاء.

مانند:

(همزه): یَنْاَوْنَ مَنْ امَنَ رَسُولٌ اَمینٌ.

(هاء): مِنْهُمْ اِنْ هُوَقَوْمٍ هادٍ.

(عین): اَنْعَمْتَمِنْ عِلْمٍ سَمیعٌ عَلیمٌ.

(حاء): وَانْحَرْمِنْ حَکیمٍ عَلیماً حَکیماً.

(غین): فَسَیُنْغِضُونَیَکُنْ غَنِیّاً اِلهٍ غَیْرِهِ.

(خاء): وَالْمُنْخَنِقَةٌمِنْ خَیْرٍقَوْمٌ خَصِمُونَ.

-ادغام:

نون ساکن و تنوین در شش حرف (یرملون) ادغام می شود و این ادغام در دو حرف (راء و لام)، بدون غُنّه و در چهار حرف بقیّه (یَنْمُو) با غُنّه است.

غُنّه: صوتی است که از خیشوم (فضای بینی) خارج می شود.

دو حرف (میم) و (نون) دارای این حالت هستند، بویژه چنانچه مشدّد باشند و نیز در هنگام ادغامِ با غُنّه و اخفای این دو حرف، غُنّه به میزان دو حرکت ادامه دارد، مانند:

(راء): مَنْ رَحِمَ غَفُورٌ رَحیمٌ.

(لام): مِنْ لَدُنْ رِزْقاً لَکُمْ.

(میم): مَنْ مَعِیَ فَتْحاً مُبیناً.

(نون): اِنْ نَشَاْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ.

(واو): مِنْ وَلَدٍ اُمَّةً واحِدَةً.

(یاء): مَنْ یَقُولُ یَوْمَئِذٍ یَصَّدَّعُونَ.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 16:56

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن