فهرست
درس دوازدهم - احکام حرف راء

درس دوازدهم - احکام حرف راء

  • 22 دقیقه مدت
  • 132 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "احکام حرف راء" می پردازند...
تفخیم در اصطلاح تجوید, درشت و پرحجم تلفظ کردن حرف یا حرکت است. در برخی کتب, تفخیم را با تسمین مترادف گرفته‌اند؛ البته تسمین به چاق کردن و فربه نمودن گفته می‌شود‌؛ اما تفخیم جنبه معنوی دارد و بزرگ نمودن مقام کسی یا چیزی است.
کلمه تغلیظ هم در تجوید, مترادف تفخیم و به معنای بر غلظت چیزی افزودن آمده است؛ اما فقط به پر‌حجمی حرف «ل» اطلاق می‌شود.
ب) ترقیق: کلمه ترقیق به معنای رقیق کردن و از غلظت چیزی کاستن است و در تجوید, عبارت است: نازک و کم‌ حجم تلفظ کردن حرف یا حرکت. بنا بر این در تجوید، هر جا صحبت از پر حجمی صدا است، تفخیم واقع شده است و بالعکس؛ هر جا از کم ‌حجمی و نازکی صدا بحث به میان آید، لفظ ترقیق به کار می‌رود

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:22

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن