فهرست
قسمت 53، موارد سکت واجب

قسمت 53، موارد سکت واجب

  • 18 دقیقه مدت
  • 164 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موارد سکت واجب می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
سوره کهف انتهای آیه اول و ابتدای آیه دوم کلمه عوجا قیما.
اولا بهترین حالت، وقف بر انتهای آیه و ابتدا از ایه بعد است.
ایه در مورد قرآن است که می فرماید این کتاب هیچ کجی (عوجا) در آن نیست بلکه کتابی است استوار (قیما) که برای انذار آمده و بشارت است برای مومنین. اگر کلمه عوجا به قیما وصل شود میشود عوجا قیما یعنی کجی استوار. حال کجی استوار به چه معناست؟ قطعا بی معنی است لذا باید در این مورد سکت کرد تا خللی در معنای آیه ایجاد نشود. قیما صفت قرآن است نه صفت عوجا
سوره یس آیه 52 کلمه مرقدنا هذا.
بهترین حالت، وقف بر مرقدنا هست.
آیه می فرماید تکذیب کنندگان با حالت سوالی می پرسند چه کسی ما را از قبرهایمان بلند کرده است؟ در ادامه می فرماید هذا ما وعدالرحمن. یعنی این بود وعده خداوند و پیامبران راست می گفتند. ما در کلمه ما وعدالرحمن مای موصوله است و نه مای نافیه. حال اگر مرقدنا به هذا وصل شود این حالت پیش می آید که انگار هذا به مرقدنا اشاره کرده و ما، مای نافیه است و نعوذبالله خداوند دروغ گفته و به وعده خود عمل نکرده. بخاطر همین سکت باید باشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 18:50

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن