فهرست
قسمت 58، احکام غنه

قسمت 58، احکام غنه

  • 17 دقیقه مدت
  • 179 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش احکام غنه و مرور دروس جلسات قبل می پردازد.
غُنّه: صدایی است ـ به مقدار دو حرکت ـ که از میم و نون شنیده میشود. مخرج غنّه خیشوم است؛ مثال : (أَنَ) (أَمَّا).
موارد وجود غنه پنج است:
1- هنگام ادغام کردن نون ساکن و تنوین
{در عربی برای ضبط حروف، چهار علامت وجود دارد: الف - فتحه : زِبر (ـَ). ... ب - کسره : زیر (ـِ). ج- ضمه : پیش (ـُ). ...د- سکون (ـْ).
و تنوین عبارت از نون ساکنی است که در لفظ به آخر اسم افزوده میشود اما نوشته نمیشود، و با تکرار علامتهای مذکور بدان اشاره میکنند : (ـًٌٍ). و هر گاه بر حرفی علامت سکون باشد، آن را ساکن گویند (نْ نّ، مْ مْ). و هر جا علامت تشدید (ـّ) باشد دلالت می کند که دو حرف در یکدیگر فرو برده شده اند.در "یا" و "نون" و "میم" و "واو". }
2- هنگام اخفا کردن نون ساکن و تنوین درپانزده حرف (چنان که خواهد آمد )
3- هنگام اخفا کردن میم ساکن در "با".
4- هنگام ادغام کردن میم ساکن در میم.
5- هنگام تشدید (ـّ) داشتن نون و میم .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:05

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن