فهرست
قسمت 60، مد

قسمت 60، مد

  • 17 دقیقه مدت
  • 63 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به چگونگی تشکبل مد و مرور دروس جلسات قبل دارند.
مد در لغت به معنای کشیدن و امتداد است و در اینجا مقصود امتداد صوت است.
چند اصطلاح به عنوان مقدمه
1)حرکت: مدت زمانی که برای اداء یک فتحه یا کسره یا ضمه لازم است.
2)قصر: ضد مد است و در اینجا مقصود کشیدن حروف مدی است به اندازه طبیعی خودشان که مقدار آن 2 حرکت می باشد.
3)فوق قصر: 3 حرکت کشیدن.
4)توسط : 4 حرکت کشیدن
5)فوق توسط : 5 حرکت کشیدن
6)طول یا اشباع: 6 حرکت کشیدن
7)یک الف: 2 حرکت .
با توجه به مطالب بالا باید بگوئیم که حروف مدی (الف – وُ ی ) هر کدام به تنهایی دو حرکت کشیده می شوند که به آن مد ذاتی یا طبیعی می گویند. ولی اگر بعد از این حروف یکی از اسباب مد قرار بگیرد. این حروف بیش از اندازه طبیعی کشیده می شوند پس:
مد= حرف مد + سبب مد.
اسباب مد عبارت از همزه و سکون هستند.
اما سبب مد اگر همزه باشد، باعث تولید دو نوع مد می شود:

1 – متصل: در جائی که حرف مد و همزه هر دو در یک کلمه باشند مثل : ساء – سی ءَ – سوءَ و …
در این نوع مد مقدار کشش حروف مدی از 4 تا 6 حرکت است. به عبارت دیگر این مد را به توسط یا فوق توسط و یا طول می توان کشید.
2- مد منفصل: در جائی که همزه و حرف مد در دو کلمه جداگانه باشند: مثل : انا انزلناه – فی ابراهیم.
دو تذکر مهم
الف – مقدار کشش مد منفصل و مد متصل در یک قرائت باید متوازن باشد یعنی اگر در یک قرائت اولین مد منفصل مثلاً 3 حرکت کشیده شد تا پایان آن قرائت همه مدهای منفصل باید 3 حرکت کشیده شوند.
همچنین اگر در یک قرائت اولین مد متصل مثلاً 5 حرکت کشیده شد باید تا پایان همان قرائت مدهای متصل 5 حرکت کشیده شوند.
ب – همیشه مقدار کشش مد منفصل یا مساوی با مد متصل است و یا کمتر از آن.لذا اگر مقدار کشش مد منفصل بیشتر از مد متصل شود غلط است.
و اگر سبب مد سکون باشد
الف) گاهی سکون عارضی است یعنی حرف ، ساکن نبوده است بلکه ما بخاطر وقت آنرا ساکن کرده ایم که این باعث تولید مد عارضی می شود.
مثل: یعلمون – حساب ْ – یقین ْ.
مقدار کشش این مدار از 2 تا 6 حرکت است و نیازی به رعایت توازن در این نوع از مد نمی باشد.
ب) گاهی سکون لازم است یعنی حرف خودش ساکن بوده است ( به این قسم، حرف مشدد هم اضافه می شود) پس از اگر بعد از حرف مد یک سکون لازم یا یک حرف مشدد قرار بگیرد، باعث تولید مد لازم می شود.
مثل : ءآلان – ضالین – تامرْونّی.
مقدار کشش این نوع از مد 6 حرکت است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:03

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن