فهرست
قسمت 63، ادغام متقاربین

قسمت 63، ادغام متقاربین

  • 10 دقیقه مدت
  • 86 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش ادغام متقاربین می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
حروف مُتَقارِبَینْ
متقاربین (دو حرف نزدیک به): دو حرفی را گویند که در مخرج و یا صفات نزدیک به هم باشند. متفاوت بودن در صفات آن است که دو حرف در اکثر صفات مشترک باشند. متقارب بودن در مخرج آن است که بین مخارج دو حرف مخرج دیگری نباشد. مانند:
(د- ج) که در صفات متقاربند. همچنین حروف دیگر متقارب مانند: (ق- ک) – (ذ- ت) – (ل- ن- ر- دو به دو نسبت به هم).
ادغام متقاربین:لام ساکنه در حرف راء. مانند قُلْ رَبِّی، بَلْ رَبُّکُمْ
به استثناء بَلْ رَانَ در سوره المطففین که نه تنها اظهار می گردد بلکه سکته هم دارد. یعنی باید زمانی کوتاه روی بَلْ بدون نفس کشیدن، صوت قطع شود و بعد از آن کلمه رَانَ تلفظ می گردد.
تذکر: راء در لام ادغام نمی شود
نون ساکنه در لام و راء. مانند: فَإِنْ لَمْ، مِنْ رَبِّهِمْ، مِنْ رَسُولٍ
به استثناء مَنْ رَاقَ در سوره القیامه که مانند عبارت بَلْ رَانَ عمل می شود، یعنی علاوه بر ادغام نشدن سکته هم دارد.
قاف ساکنه در حرف کاف. مانند: اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ که فقط یک مورد آن هم در سوره المرسلات آمده است.
در روایت حفص از عاصم غیر از موارد فوق ادغام متقاربین دیگری انجام نمی شود. بین دو حرف متباعدین هم اصلا ادغام صورت نمی گیرد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:52

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن