فهرست
درس نهم - صفات حروف، صفت لین

درس نهم - صفات حروف، صفت لین

  • 24 دقیقه مدت
  • 252 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "صفات حروف، صفت لین" می پردازند...
لین یکى از صفات فرعی حروف است که عبارت است از: به نرمی اداء شدن حرف؛ و آن صفت دو حرف «و» و «ی» ساکن ماقبل مفتوح است. نون ساکن: حرف نون بدون مصوت یا حرکت که در حالت قرائت و وقف یکی بوده، می تواند در کلماتی چون اسم، فعل، حروف و نیز در میان یا پایان کلمات قرار گیرد.
تنوین: نون ساکن اضافی است که در تلفظ پایان اسم در حالت وصل آمده و از لحاظ خطی و هنگام وقف از آن جدا می شود. تنوین در افعال و حروف قرار نمی گیرد. تنوین از لحاظ نوشتاری با دو ضمه، فتحه یا کسره نشان داده می شود.
احکام نون ساکن و تنوین: دارای این چهار حکم می باشند: اظهار، ادغام، اقلاب و اخفاء.
این احکام چهارگانه همان صفات حرف نون عارضی هستند که در حالت سکون بدان ها متصف می شود ( و تنوین نیز این صفات را می پذیرد).

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:36

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن